Imajući u vidu da je zaštita Vaših ličnih podataka naš prioritet, molimo Vas da pažljivo pročitate ovo obaveštenje

Sajt amazonskooko.xxxxx, kao rukovalac, određuje svrhu i način obrade podataka o ličnosti, a Vašu privatnost štitimo tako što podatke o ličnosti obrađujemo poštujući propise o zaštiti podataka o ličnosti.

Svrha i pravni osnov obrade podataka o ličnosti

Podatke o ličnosti sajt amazonskooko.rs prikuplja u svrhu zaključenja i ispunjenja kako ugovora o osiguranju tako i drugih ugovora, poštovanja pravnih obaveza za rešavanje prigovora u vezi sa zaključivanjem i izvršenjem ugovora o osiguranju, raspodele rizika putem reosiguranja i saosiguranja ili ispunjenja druge zakonske obaveze. Podatke o ličnosti sajt amazonskooko.rs obrađuje i u svrhu zaštite svojih legitimnih interesa:

 • otkrivanja i sprečavanja prevara u osiguranju, pokušaja prevare u osiguranju i drugih krivičnih dela prilikom zaključenja ugovora o osiguranju, rešavanja odštetnih i regresnih zahteva u mirnom ili sudskom postupku;
 • informisanja o uslugama sajta amazonskooko.rs – direktno oglašavanje o našim pogodnostima, istraživanje tržišta i zadovoljstva korisnika u vezi s pružanjem usluga sajta amazonskooko.xxxxx.

Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti, za napred navedene svrhe, jeste zaključivanje i ispunjenje ugovora o osiguranju, poštovanje pravnih obaveza i zaštita legitimnih interesa sajta amazonskooko.xxxxx, kao i Vaš pristanak.

Pristanak je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje lica na koje se podaci odnose, a kojom se – izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom – daje pristanak za obradu sopstvenih podataka o ličnosti. Pristanak možete opozvati u svakom trenutku, na isti način na koji je i dat. Opoziv pristanka ne utiče na zakonitost obrade pre njegovog opoziva. Saglasnost nije nužna za sve obrade podataka.

Sajt amazonskooko.xxxxx podatke o ličnosti prikuplja direktno od Vas, ali i iz drugih izvora kao što su ugovarač osiguranja, javno dostupni izvori i isprave, druga osiguravajuća društva i udruženja i drugo. Za maloletno lice, koje nije navršilo 15 godina, saglasnost za obradu podataka o ličnosti daje roditelj koji ima roditeljsko pravo, odnosno drugi zakonski zastupnik maloletnog lica.

Podaci o ličnosti koje sajt amazonskooko.xxxxx obrađuje

Sajt amazonskooko.rs obrađuje podatke o ličnosti koji su potrebni u gore navedene svrhe:

 • identifikacione i kontakt podatke;
 • podatke potrebne za zaključenje pojedinih ugovora o osiguranju;
 • podatke za ispunjenje obaveza iz pojedinih ugovora, odnosno za obradu i rešavanje odštetnih zahteva i regresnih zahteva u mirnom ili sudskom postupku;,
 • posebne kategorije podataka;
 • telefonske snimke;
 • informacije i pojedinosti o računu;
 • podatke u svrhu sprečavanja i otkrivanja prevara u osiguranju.

Podaci o ličnosti koje sajt amazonskooko.rs prikuplja i obrađuje neophodni su za zaključenje i ispunjenje ugovora o osiguranju, zaštitu legitimnih interesa sajta amazonskooko.xxxxx, kao i za ispunjenje pravnih obaveza sajta amazonskooko.rs, te ukoliko ne pružite podatke koji su nužni za određenu vrstu ugovora o osiguranju, nećemo biti u mogućnosti da ga zaključimo i ispunimo, a samim tim sajt amazonskooko.rs neće biti u mogućnosti da ispuni svoje pravne obaveze.

Primalac podataka o ličnosti

Vaše podatke obrađujemo isključivo na način koji je u skladu sa svrhom za koju su prikupljeni. Ako je neophodno, Vašim podacima će imati pristup:

 • državna tela, u skladu sa zakonskim obavezama sajta amazonskooko.rs (NBS, UOS, Ministarstvo finansija RS, Poreska uprava, pravosudna i druga državna tela ili revizorske kuće);
 • finansijske institucije (banke) i institucije za platni promet;
 • pružaoci informatičkih rešenja, usluga asistencije, usluga obrade odštetnih zahteva;
 • zdravstvene ustanove;
 • advokati, tehnički konsultanti i stručnjaci kao što su veštaci, procenitelji, servisi;
 • marketinški i drugi poslovni partneri;
 • obrađivači koji lične podatke obrađuju u ime sajta amazonskooko.rs, isključivo prema uputstvima sajta amazonskooko.rs i u skladu s ugovorom koji smo sa njima zaključili.

Vaši lični podaci neće biti dostupni nikome ko za to nema ovlašćenje sajta amazonskooko.rs

Automatizovana obrada ličnih podataka uključujući profilisanje

Sajt amazonskooko.rs donosi odluke na osnovu podataka o ličnosti koji se obrađuju automatizovanim sredstvima, kao što je to slučaj prilikom kupovine polisa osiguranja onlajn, ali i u svrhu direktnog oglašavanja.

Prava u vezi s prikupljanjem i obradom podataka o ličnosti

U vezi s prikupljanjem i obradom podataka o ličnosti imate sledeća prava:

 • pravo na pristup ličnim podacima – prаvо dа zаhtеvаte infоrmаciјu о tоmе dа li se оbrаđuјu Vaši pоdаci о ličnоsti, о svrsi оbrаdе, о vrstаmа pоdаtаkа о ličnоsti kојi sе оbrаđuјu, o izvoru podataka, о primаоcu ili vrstаmа primаlаcа kojima Vaši podaci mogu biti dostavljeni, а pogotovo primаоcimа u drugim držаvаmа ili mеđunаrоdnim оrgаnizаciјаmа, о prеdviđеnоm rоku čuvаnjа pоdаtаkа о ličnоsti, o postojanju postupka automatizovanog donošenja odluke, uključujući i profilisanje;
 • prаvо nа isprаvku i dоpunu podataka – pravo da se netačni i nepotpuni podaci o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja isprave odnosno dopune;
 • pravo na brisаnjе podataka – podrazumeva pravo na brisanje podataka o ličnosti uz prethodno ispunjenje jednog od sledećih uslova: podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikuplјeni ili na drugi način obrađivani; opozvan je pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila a nema drugog pravnog osnova za obradu; podnet je prigovor na obradu;
 • pravo na оgrаničеnjе оbrаdе podataka – pravo da od sajta amazonskooko.rs zahtevate ograničenje obrade svojih podataka o ličnosti ukoliko je ispunjen jedan od uslova: оspоrаvаte tаčnоst pоdаtаkа о ličnоsti, u rоku kојi nam оmоgućаvа prоvеru tаčnоsti pоdаtаkа о ličnоsti; ukoliko smatrate da je obrada nezakonita, a protivite se brisanju podataka o ličnosti i umesto brisanja zahtevate ograničenje upotrebe podataka; Sajtu amazonskooko.rs više nisu potrebni Vaši podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali ih Vi zatražite u cilјu podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva; uložili ste prigovor na obradu svojih podataka o ličnosti koji se obrađuju za potrebe direktnog oglašavanja, a u toku je postupak procene da li pravni osnov za obradu od stranesajta amazonskooko.rs preteže nad Vašim interesima,
 • pravo na prеnоsivоst – pravo da svoje podatke o ličnosti koje ste prethodno dostavili sajtu amazonskooko.rs primate od sajta amazonskooko.rs u strukturisаnоm, uоbičајеnо kоrišćеnоm i еlеktrоnski čitlјivоm оbliku, pravo da ih prenesete drugom rukovaocu bez ometanja od strane sajta amazonskooko.rs, kao i pravo da vaši podaci o ličnosti budu neposredno preneti od strane sajta amazonskooko.rs drugom rukovaocu, uz uslov da je obrada zasnovana na pristanku da se obrada vrši automatizovano,
 • pravo na opoziv pristanka – pravo da opozovete pristanak u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. Navedeno možete učiniti na isti način kako ste i dali pristanak, kao i putem e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
 • prаvo nа prigоvоr nа оbrаdu – pravo da u svakom trenutku sajtu amazonskooko.rs uložite prigovor na obradu svojih podataka o ličnosti, uključujući pravo na prigovor na obradu podataka o ličnosti za potrebe direktnog oglašavanja i profilisanje, u meri u kojoj je to povezano s direktnim oglašavanjem.
 • pravo na podnošenje pritužbe povereniku

Ukoliko smatrate da je sajt amazonskooko.rs obradom Vaših podataka o ličnosti prekršila zakonske i druge propise u vezi sa zaštitom ličnih podataka, molimo da se, u vezi sa navedenim, obratite na sledeći E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Koliko dugo čuvamo podatke o ličnosti

Podatke o ličnosti sajt amazonskooko.rs čuva onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarenje svrhe radi koje ih obrađujemo. Kriterijum na osnovu kojeg se određuje period čuvanja podataka o ličnosti jeste svrha njihovog prikupljanja, trajanje ugovora o osiguranju, zastarelost potraživanja propisana zakonom ili tačno određena odredba zakona ili drugog propisa koja nas obavezuje da određene podatke čuvamo tačno određeno vreme.

O NAMA

Organska hrana bogata hranljivim materijama ukusan je način za održavanje zdrave ishrane vas i porodice.

Olympic
Vuka Karadžića broj 6
18400 Prokuplje
Telefoni: +381 (0)631 324 888

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Galerija slika

U skladu sa novim Pravilima i uslovima korišćenja i Polisom o poštovanju privatnosti, amazonsko oko koristi Cookije da bi poboljšao korisničko iskustvo, kao i za prikazivanje personalizovanog sadržaja, prikazivanje reklama, kao i druge funkcionalnosti i usluge koje ne bismo mogli da obezbedimo bez Cookija. Saznaj više